Värdegrund

På Designgymnasiet ska vi ha en arbetsmiljö som tydligt präglas av skolans värdegrund:

  • Vi vill vara en skola där eleverna trivs och mår bra och därmed gör goda resultat i skolan. Vi strävar därför ständigt efter att skapa sammanhållning – i klasser, mellan årskurser och program samt i personalgruppen. Vårt pedagogiska arbete ska bygga på goda relationer och en öppen kommunikation. För att få eleverna att lyckas och nå framgång som studenter, människor och i sin yrkesprofession är det viktigt att känna en tillhörighet och en trygghet i gruppen. När vi når denna trygghet är det lättare att finna den motivation som krävs för ett positivt lärande och kunskapsutveckling. Elever som mår bra och trivs behandlar varandra och andra människor väl.
  • Vi ska ha ett tilltal som präglas av gemenskap och värme samt ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra. Tillsammans ska vi skapa en miljö där alla blir sedda, respekterade och uppskattade för den som var och en är. Vi ska arbeta aktivt för att främja allas lika värde, villkor och möjligheter.
  • Alla ska ha lika rätt till en trygg och kreativ studie- och arbetsmiljö.

 

Vårt kvalitetsarbete

Vid läsårsstart upprättar skolan en arbetsplan med prioriterade fokusområden. Arbetsplanen tar sin utgångspunkt i skolans samlade analys från föregående läsår. Under innevarande läsår följer skolan upp fokusområdena och hur väl man når uppsatta mål och vilka metoder som gett effekt. Vid läsårsslut görs sedan en fördjupad analys av årets samlade resultat, vilket dokumenteras i en kvalitetsrapport.

Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom olika kvalitetsaspekter:

  • Funktionell kvalitet –i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/verksamheten? Denna aspekt följs upp på såväl enhets- som huvudmannanivå.
  • Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten? Denna aspekt följs upp på såväl enhets- som huvudmannanivå.
  • Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra elever sedan de lämnat verksamheten? Denna aspekt följs enbart upp på huvudmannanivå.

 

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapport för Designgymnasiet Sickla för läsåret 2016/17:

Kvalitetsrapport Designgymnasiet Sickla läsår 16/17

Kvalitetsrapport för DCC Stockholm för läsåret 2016717, numera Designgymnasiet Kungsholmen:

Kvalitetsrapport DCC Stockholm läsår 16/17