Designgymnasiet

Elevhälsa

Elev bild

Vad är elevhälsoteamets roll på skolan?
Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Allt arbete ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa som stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröjer hinder för lärande och utveckling.
Elevhälsan leds av rektor som samarbetar med skolans lärare och övrig personal enligt våra framtagna rutiner.

 

Vilka är med i elevhälsoteamet?
Elevhälsan representeras av rektor (100 %), skolkurator (100%), specialpedagog (100 %), skolsköterska (40 %), samt studie- och yrkesvägledare (40 %). Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå utifrån behov.
Vi har en skolläkare som är centralt anställd av Academedia på 100%, skolan har även samarbete med skolpsykolog.
Vår elevvårdspersonal är alla utbildade för respektives roll. Elevhälsan träffas regelbundet, en gång per vecka för att gå igenom de aktuella ärendena.

 

Hur arbetar elevhälsoteamet?
EHT finns tillgänglig på skolan och är synlig i skolan genom interaktion med klasserna via aktiviteter som t.ex. ”smågrupper” som främjar elevdemokratin. Kurator, specialpedagog och rektor jobbar vidare aktivt med små samtalsgrupper i årskurs 1, men har nu även börjat med detta även i årskurs 2 och 3. Syftet är att jobba förebyggande och främjande med samhörigheten i klasserna, studieron samt att bygga relationer med eleverna.

 

Böcker

Hur arbetar vi med extra anpassningar och särskilt stöd?
Information om hur eleven ligger till i kursen sker löpande under pågående kurs. Information om en risk att ej nå kunskapsmålen ska ej vara oväntad och inte komma sent på terminen. Uppmärksammande om risk att ej nå kunskapsmålen ska komma i ett läge då elev har full möjlighet att åtgärda detta och uppnå minst godkänt. Processen efter en ”F-varning” är samtal med elev med planerade insatser och uppföljningsrutiner satta av läraren. Läraren har ansvaret för detta. Om det vid utvärdering framkommer oro att elev trots insatser ej kommer klara kunskapsmålen, förmedlas detta till EHT och rektor. Rektor tar beslut om utredning för eventuella åtgärdsprogram ska upprättas.

 

Hur jobbar vi konkret med elever som har ex dyslexi, dyskalkyli och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
Det förebyggande arbetet måste hos dessa elever handla om att de ska nå målen i alla ämnen med anpassningar i alla ämnen och med rätt hjälpmedel från början för att inte misslyckas. Vi jobbar främst på gruppnivå och utgår från att anpassningar som ger tydlighet och struktur gynnar hela gruppen. IKT-pedagog och specialpedagog besöker samtliga klasser i åk 1 under höstterminen och demonstrerar de tekniska verktyg vi har och som alla som vill/ behöver har rätt till på vår skola (Appwriter, Inläsningtjänst). Våra lärare är erfarna och kunniga när det gäller att möta dyslexi. Vi jobbar nästan uteslutande digitalt, och då använder vi oss av Google Classroom.

 

Diagnoser kan ge oss en bra riktning om vilken typ av stöd eleven kan behöva, men vi är inte diagnosfokuserade. En diagnos beskriver sällan en individs behov på ett bra sätt. Det finns heterogenitet även inom en grupp elever med samma diagnos, därför arbetar vi mycket utifrån samtal med elever, föräldrar och lärare.

 

Specialpedagogens insatser sker främst på gruppnivå, arbete med elevdemokrati tillsammans med kurator (vad man önskar i sin undervisning), och samarbeten med lärare. Vi har vidare pluggstuga (som ”studio”, 1 g/v kan man komma till en lärarledd lektion utöver ordinarie och få stöd om man ligger efter i studierna) samt mattestöd (2gg/v).

 

Klasstorlekar ligger på ca 25-30 elever. Vi har inga mindre undervisningsgrupper. Detta kan vara bra att veta i förväg om man kommer från en liten undervisningsgrupp innan.